small textbig text

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Wijnhoek. Het is niet toegestaan om voor zakelijke of commerciële doeleinden de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Wijnhoek. Het gebruik voor privé doeleinden als persoonlijk naslagwerk, school cq opleiding is toegestaan.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen / merknamen van De Wijnhoek zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Ondanks de constante zorg aan de betrouwbaarheid en aandacht die De Wijnhoek aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Wijnhoek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie en dienen geen enkel commercieel doel. Aan de teksten van deze Internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin het zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Diverse content (zoals foto's en afbeeldingen) wordt deels aangeleverd door derden. De Wijnhoek aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content alsmede de gebruikte foto's op De Wijnhoek site.

De Wijnhoek draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite of pagina waarnaar op deze site van De Wijnhoek en haar gelinkte sites wordt verwezen.

De Wijnhoek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. De correcte werking van de site is op geen enkele wijze gegarandeerd

Bij het invoeren van gegevens op de online pagina's van De Wijnhoek gelden de algemene - normen en waarden - regels.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u melden aan de - webmaster -

© 1997 - 2016 De Wijnhoek